Diensten

Ambulante begeleiding

Algemeen

Omschrijving

ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).
Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.
ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.
Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • via Justitie

Aanmelding en vervolgprocedure

Er is een geldige indicatie nodig. Neem contact op met 088-1263700 of via info@zorgplus.com. Wij kunnen desgewenst helpen bij het aanvragen van een beschikking/ indicatie bij de gemeente. Als dit rond is, en de intake geweest, dan kan de begeleiding meestal meteen starten.

Doelgroepen

Doelgroepen

Allochtonen, Dak- en thuislozen, Ex-gedetineerden, Gezinnen, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Slachtoffers huiselijk geweld, Slachtoffers van seksueel geweld, Tienermoeders - en vaders, Verslaafden/ex-verslaafden, Jongeren met autisme, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Volwassenen met autisme, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een licht verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Jongeren, pubers en tieners, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

ZorgPlus heeft geen contra indicaties! Wij hebben expertise op het gebied van de psychiatrie.

Begeleiding

Door wie?

Elke cliënt heeft twee vaste begeleiders die beschikken over de benodigde expertise die past bij de problematiek. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen de cliënt en de begeleider. ZorgPlus kent weinig overlegstructuren en protocollen. Ook begeleiders werken niet volgens een strak rooster. Wij zijn flexibel, durven out of the box te denken en zijn geen zekerheidszoekers. ZorgPlus beschikt over een team van begeleiders (HBO) met uiteenlopende expertise, een psycholoog en een team van SPV'ers.

Inhoud begeleiding

ZorgPlus ondersteunt cliënten bij praktische zaken op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij staan naast de cliënt en begeleiden waar nodig bij het zelf-doen. Doel is om zelfredzaamheid te vergroten, zelfontplooiing te bevorderen en een gewaardeerde maatschappelijke rol te kunnen vervullen. Wij werken met een ZorgPlan waarbij de cliënt, met hulp van de begeleiders, haalbare en realistische doelen en acties opstelt. Daarbij betrekken we indien mogelijk actief het sociaal netwerk van de cliënt. Elke 3 maanden evalueren we de doelen kort, zodat de voortgang zichtbaar wordt, de doelen centraal blijven staan, en indien nodig worden bijgesteld.

Kosten

Kosten begeleiding

Begeleiding wordt vergoed vanuit de gemeente, zorgkantoor of het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er geldt wel een eigen bijdrage via het CAK.

Organisatie

ZorgPlus

Postadres

Postbus 135
6660AC Elst Gld

088 1263700
088 1263701
info@zorgplus.com

Contactpersoon

ZorgPlus
Van Oldenbarneveltstraat 2c
6662AT Elst Gld

088 1263700
info@zorgplus.com

Laatste controle op 23 november 2020

Vergelijk hulpaanbod