Diensten

Individuele begeleiding

Algemeen

Omschrijving werkwijze

ZorgPlus ondersteunt cliënten bij praktische zaken op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Begeleiding is gericht op het stimuleren, motiveren en activeren van de cliënt, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij staan naast de cliënt en begeleiden waar nodig bij het zelf-doen. Wij werken met een ZorgPlan waarbij de cliënt, met hulp van de begeleiders, haalbare en realistische doelen en acties opstelt. Daarbij betrekken we actief het sociaal netwerk van de cliënt. Elke 3 maanden evalueren we de doelen kort, zodat de voortgang zichtbaar wordt, de doelen centraal blijven staan, en indien nodig worden bijgesteld.

Door wie?

ZorgPlus beschikt over een team van begeleiders (HBO) met uiteenlopende expertise en veel ervaring met complexe problematiek. Zij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Voorafgaand aan de start zorg worden naast de hulpvraag, ook de problematiek en eventuele risico’s in kaart gebracht. Er vindt een gedegen matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat alle benodigde deskundigheid aanwezig is. Een Multidisciplinair Expertise team, onder leiding van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. Het lid expertise team geeft inhoudelijke gevraagde en ongevraagde coaching aan de begeleiders en worden altijd betrokken als er sprake is van (risico op) psychiatrische decompensatie, (risico op) suïcide, zwangerschap, (vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, incidenten en delicten.

Soort ondersteuning/begeleiding

 • geldproblemen
 • gezinsproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning

Zorgzwaarte

 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Doel is cliënten zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn en verbetering of stabiliteit in het leven van de cliënt te krijgen.

Duur

Afhankelijk van de beschikking van de gemeente.

Doelgroepen

Doelgroepen

Dak- en thuislozen, Ex-gedetineerden, Gezinnen, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Slachtoffers huiselijk geweld, Slachtoffers van seksueel geweld, Tienermoeders - en vaders, Verslaafden/ex-verslaafden, Voor familieleden/omgeving, Jongeren met autisme, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Volwassenen met autisme, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een licht verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Wij hebben geen contra indicaties. Maar hebben specifieke expertise op het gebied van de psychiatrie.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

In de woon- en/of leefsituatie van de cliënt.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Flexibel

Kosten

Kosten

Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wmo/ Wlz of vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: op te vragen

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Ga voor meer informatie naar uw gemeente of het CAK.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • via Justitie

Aanmelding en vervolgprocedure

Er is een geldige indicatie nodig. Neem contact op met 088-1263700 of via info@zorgplus.com. Wij kunnen desgewenst helpen bij het aanvragen van een beschikking/ indicatie bij de gemeente. Als dit rond is, en de intake geweest, dan kan de begeleiding meestal meteen starten.

Organisatie

ZorgPlus

Postadres

Postbus 135
6660AC Elst Gld

088 1263700
088 1263701
info@zorgplus.com

Contactpersoon

ZorgPlus
Van Oldenbarneveltstraat 2c
6662AT Elst Gld

088 1263700
info@zorgplus.com

Laatste controle op 23 november 2020

Vergelijk hulpaanbod